Umelldung vun äerer Equipe oder Solo

Ganz nei dëst Joer:

Fir äre Equipe unzemellen muss dir bei Aschreiwung 2023 (ob HOME goen an do ) den Formular ausfëllen. Dënn Formular muss von all Coureur ausgefëllt ginn ( entweeder vom Kapitän oder jiddereen fëllt säin Formular selwer aus).
Wann eng Ännerung sollt sënn dann mat mer eng mail op velo@wincrange.lu ech änneren dat dann am System .
Merci.